GrlicaLaw Pogoji Poslovanja

Ti Pogoji Poslovanja (“Pogoji”) urejajo in se nanašajo na zagotavljanje vseh pravnih, davčnih ali poslovnih storitev svetovanja ali kakršnih koli drugih storitev (“Storitve”), ki jih opravlja Ivo Grlica – ODVETNIK, Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 2648075000 IVO GRLICA – ODVETNIK in davčno številko 30111846, z zastopnikom odvetnikom Ivo Grlico in/ali katerikoli drugim odvetnikom ali strokovnjakom, ki deluje pod blagovno znamko GrlicaLaw ali znotraj mreže GrlicaLaw vključno z vsako obstoječo ali prihodnjo družbo, ki jo je ali jo bo ustanovil Ivo Grlica in/ali zgoraj omenjeni odvetniki in/ali strokovnjaki v kateri koli jurisdikciji (v nadaljevanju skupaj: “GrlicaLaw” “Svetovalec” ali “Mi”).

KOT PREJEMNIK STORITEV V KAKRŠNIKOLI OBLIKI, KI JIH PONUJA GrlicaLaw, SE KOT UPORABNIK (“Vi” ALI “Stranka”) STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO NASLEDNJI POGOJI.

1. Zaupnost

Razmerje med Stranko in Svetovalcem je zaupno razmerje, v katerem so stranke dolžne varovati kot poslovno skrivnost vse podatke in dejstva, katerih narava to zahteva, kot tudi vse podatke in dejstva, za katera tako izrecno zahteva pogodbena stranka.

Svetovalec ne bo uporabil podatkov in dejstev, za katera je zvedel med opravljanjem Storitev za noben namen, ki ni povezan z zagotavljanjem Storitev, niti jih ne bo razkril tretjim osebam.

2. Intelektualna lastnina in Avtorske pravice

Svetovalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine glede svojega dela in storitev (vključno s pravnimi nasveti). Pravne, poslovne in druge nasvete, dane ustno ali pisno, vključno s sredstvi elektronske komunikacije (e-mail, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp in drugo) ali kakršnekoli druge dokumente ali ideje Svetovalca (skupaj “Produkt”) je prepovedano spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati in posredovati na kakršenkoli način, vključno z s fotokopiranjem, snemanjem ali drugimi metodami, brez vnaprejšnjega soglasja Svetovalca.

3. Omejitev odgovornosti

Svetovalec je odgovoren za morebitne napake pri opravljanju storitev le, če so takšne napake posledica hude malomarnosti. Svetovalec odgovarja samo Stranki in samo do višine prejetega plačila za dogovorjeno Storitev. Odgovornost Svetovalca (ali z njim povezanih oseb) v nobenem primeru ne more preseči 10.000 USD. Če Stranka pravočasno ne sporoči Svetovalcu vseh dejstev, dokazov in ustreznih informacij, s katerimi razpolaga, Svetovalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi take opustitve. Stranka mora uveljaviti zahtevke do Svetovalca v roku enega leta od storitve napake pri opravljanju Storitev.

Stranka se zaveda, da je vsako poslovanje, povezano s kriptovalutami ali blockchain tehnologijo lahko izpostavljeno pravnemu in davčnemu tveganju zaradi neugodnih zakonskih, sodnih ali upravnih ukrepov, ki jih ni mogoče v celoti predvideti v naprej. Stranka se prav tako zaveda, da v prihodnosti lahko pride do zakonodajnih sprememb (tudi z učinkom za nazaj). Stranka se zaveda, da je zakonodajni, davčni, sodni in/ali kateri koli drugi javni organ in/ali agencija neodvisna in da se lahko njihova pravna stališča, uradna stališča ali morebitne prihodnje odločitve, ki vplivajo na Stranko in/ali njeno poslovanje razlikujejo od stališč in mnenj Svetovalca.

Stranka se zaveda, da Svetovalec ponuja pravno in davčno svetovanje mednarodnim podjetjem, ki vključujejo blockchain tehnologijo. Za kakršne koli pravne ali davčne nasvete v zvezi z Strankinimi poslovnimi dejavnostmi v specifični jurisdikciji, se je stranka dolžna posvetovati s pravnimi, davčnimi in drugimi strokovnjaki, ki delujejo v tej jurisdikciji. Za brezplačno opravljene Storitve (za namen promocij ali drugo) Svetovalec Stranki ne odgovarja.

4. Brez odpovedi

Opustitev izstavitve računa ali zahteve, da Stranka izvede določeno dejanje, nikakor ne vpliva na pravico Svetovalca, da to zahteva ali se zateče k pravnim sredstvom, določenim v teh Pogojih, kadarkoli pozneje.

5. Strankina obveznost sodelovanja in plačila

Stranka mora Svetovalcu takoj in brez opominov predložiti vso dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za izvedbo Storitve. Poleg tega mora Stranka pravočasno obvestiti Svetovalca o vseh okoliščinah, ki bi bile lahko pomembne za opravljanje Storitev. To velja tudi za dokumente, informacije in okoliščine, ki so ji postale znane šele med opravljanjem Storitev.

Svetovalec šteje, da so predloženi podatki in dokumenti popolni in točni. Na Svetovalčevo zahtevo mora Stranka predložiti pisno potrditev popolnosti in točnosti podatkov.

Stranka soglaša, da bo Svetovalcu pred izvedbo Storitve plačala znesek, naveden v pisni obliki (vključno z elektronsko obliko), povečan za 3% za stroške upravljanja (fiksna cena; brez DDV, če je primerno). Če za določeno storitev cena ni bila navedena, se stroški svetovanja izračunajo kot znesek števila ur, ki jih je Svetovalec porabil za opravljanje Storitev. Urna postavka za Storitve znaša 130,00 EUR, povečanih za fiksni znesek 3% za stroške upravljanja (brez DDV, če je primerno).

Rok za plačilo znaša 8 dni od dneva izdaje računa, razen če je bilo pisno dogovorjeno drugače (vključno z elektronsko obliko). Zneski se plačujejo v valuti, navedeni v računu (možen je dogovor o plačilu v drugi valuti, vključno s kriptovalutami). V primeru zamude roka za plačilo, se dolgovan znesek poveča za zakonsko določene zamudne obresti. Vse naše ocene ali kotacije in vse pristojbine in stroški, ki jih zaračunamo, so brez DDV. DDV se bo dodatno obračunal za vse zneske, ki so predmet DDV.

V primeru zamude s plačilom, si pridržujemo pravico do takojšnje prekinitve dela in, v mejah veljavne zakonodaje, do pridržka dokumentov, ki nam jih je Stranka posredovala za namen izvedbe Storitve.

6. Splošno

Ti Pogoji se izvajajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije. Stranki poverita izključno krajevno pristojnost Sodišču v Ljubljani.

Ti Pogoji se lahko brez predhodnega obvestila dopolnijo, spremenijo ali posodobijo.

Svetovalec lahko izvaja Storitve za tretjo stranko, katere interesi so podobni in/ali konkurenčni Strankinimi (“Navzkrižna Stranka”). Svetovalec in njegovi sodelavci so svobodni pri opravljanju tovrstnih Storitev za Navzkrižno Stranko, razen, ko so njeni interesi izrecno in neposredno povezani s predmetom Storitve za Stranko.

Določena zadeva ali naloga je predmet naše obravnave, dokler ni zaključena. Kadar imamo za to utemeljene razloge, imamo pravico do prenehanja opravljanja Storitev v 5 dneh od obvestila o odpovedi.

Ne glede na druge določbe teh Pogojev, v primeru, da bi Strankino obnašanje ali poslovanje škodovalo ugledu Svetovalca in/ali njegovih sodelavcev (vključno, vendar ne omejeno na primere: strankino neupoštevanje zakonov, neplačevanje davkov, delovanje v nasprotju z predpisi o varstvu osebnih podatkov, AML/KYC ali drugimi zakonskimi zahtevami ali v primeru drugih razumnih etičnih pomislekov v zvezi s strankinim poslovanjem ali njej povezanih oseb (zlasti, vendar ne omejeno na: ustanovitelje, delničarje in/ali poslovodje), lahko Svetovalec kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekine izvajanje kakršnih koli že opravljenih Storitev in ne odgovarja Stranki za kakršnokoli škodo.

Svetovalec in Stranka ne kršita svojih pogodbenih obveznosti, niti ne prevzemata nobene odgovornosti do drugega, če teh Pogojev ne moreta spoštovati zaradi kakršnih koli vzrokov, ki so zunaj njunega razumnega nadzora.

Nazadnje posodobljeno: 12. 8. 2019